Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Arnhem ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Arnhem en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT ARNHEM

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die CrossFit Arnhem doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van CrossFit Arnhem wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen CrossFit Arnhem en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het digitale registratieformulier.

2.2 Als het lid minderjarig is, dient het digitale registratieformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden. In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm op te zeggen of te verlagen. Voor het CrossFit Kids abonnement geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee (2) maanden.

3.2 Opzegging van de abonnementsvorm is enkel mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) volledige kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging geurende deze zes (6) maanden is derhalve niet mogelijk.

3.3 Indien er geen schriftelijke opzegging of opzegging per e-mail heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) volledige kalendermaand worden opgezegd.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per gewenste en eerstmogelijke datum ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Vanaf deze wijziging gaat een nieuwe contractperiode in van zes (6) maanden en gelden dezelfde regels met betrekking tot wijziging/opzegging.

3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. CrossFit Arnhem is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

3.7 Indien het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal twee (2) aaneengesloten maanden, kan het lid CrossFit Arnhem vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= pauzeren). Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en dient minimaal één (1) kalendermaand van te voren kenbaar te zijn gemaakt. Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. In geval van uitzending of in medische situaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt en zal CrossFit Arnhem per aanvraag, en in overleg met het desbetreffende lid, bekijken hoe deze zal worden behandeld (dit kan niet met terugwerkende kracht).

Artikel 4 Prijs en prijswijzigingen

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 CrossFit Arnhem heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door CrossFit Arnhem minimaal één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Indien de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen ter zake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct via het digitale administratiesysteem zelf door te geven, dan wel schriftelijk of per e-mail aan CrossFit Arnhem mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door CrossFit Arnhem gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door CrossFit Arnhem aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft CrossFit Arnhem het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met ondertekening van het digitale registratieformulier geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 25e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van contante betaling bij CrossFit Arnhem.

6.3 Indien het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan CrossFit Arnhem verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is CrossFit Arnhem bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan CrossFit Arnhem verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. CrossFit Arnhem heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 CrossFit Arnhem heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Indien het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door CrossFit Arnhem ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij CrossFit Arnhem te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van CrossFit Arnhem.

6.8 CrossFit Arnhem behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

7.2 CrossFit Arnhem is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan CrossFit Arnhem toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van CrossFit Arnhem is beperkt tot het bedrag waarvoor CrossFit Arnhem aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 CrossFit Arnhem is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover CrossFit Arnhem maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal CrossFit Arnhem en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover CrossFit Arnhem aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan CrossFit Arnhem kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor CrossFit Arnhem en dienst zich akkoord te verklaren met deze regels door op het inschrijfformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met CrossFit Arnhem dienovereenkomstig de huisregels te gedragen.

9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van CrossFit Arnhem , waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Arnhem eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Lessen

10.1 De abonnementsvormen van CrossFit Arnhem zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende maanden en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 CrossFit Arnhem behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van CrossFit Arnhem zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via de digitale communicatiemiddelen van CrossFit Arnhem, waaronder de maandelijkse nieuwsbrief. Er bestaat voor het lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 CrossFit Arnhem behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van CrossFit Arnhem te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Arnhem te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.5 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Arnhem zal CrossFit Arnhem geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11 Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training: indien het lid niet in staat is om te komen trainen op de afgesproken datum en tijd, dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.